Vrijwilligers

LCKV Jeugdvakanties is een organisatie bestaande uit ongeveer 600 vrijwilligers. Ieder jaar doen deze vrijwilligers hun best om de deelnemers een fantastische week te bezorgen. Maar ook buiten het kampseizoen om moet veel geregeld en voorbereid worden. Iedere maandag- en donderdagavond zijn er vrijwilligers aanwezig in het pand van LCKV Jeugdvakanties om het kampseizoen tot in de puntjes voor te bereiden. Hieronder worden alle taken van deze vrijwilligers kort toegelicht:

 

Staf
Op ieder kamp zijn 15 stafleden aanwezig met het doel om samen met de deelnemers een onvergetelijke week te beleven. Alle stafleden hebben een specifieke taak toegewezen gekregen. Meer over deze functies lees je hier.

 

Opzet / Afbraak
Op ieder kampterrein staan verschillende soorten tenten, waaronder slaaptenten, de keukentent en een grote tent.
Al deze tenten moeten natuurlijk opgezet worden en dit gebeurt in de week vóór de start van het kampseizoen.
De groepen bestaan meestal uit ongeveer 15-20 vrijwilligers, die een week lang bezig zijn om het terrein kampklaar te maken.
Na de laatste kampweek worden door deze groep ook de tenten weer afgebroken.
Lees hier meer over de opzet en afbraak.

 

Medewerkers
Naast de geweldige inzet van alle stafleden tijdens het kampseizoen, zijn er ook medewerkers die het hele jaar door op maandag- en donderdagavond bezig zijn voor LCKV.
Deze medewerkers zijn verdeeld over verschillende afdelingen, die hieronder toegelicht zullen worden.

 

 • Voorzitters
 • De voorzitters coördineren de werkzaamheden van de bestuursleden en zijn technisch voorzitter van zowel de bestuurs- als ledenvergaderingen. Zij initiëren algemene discussies over het verenigingsbeleid, controleren de voortgang van de werkzaamheden en bewaken de kwaliteit van het verenigingswerk.

   

 • Secretariaat
 • De afdeling heeft een coördinerende en dienstverlenende taak. Zij is verantwoordelijk voor de verstrekking van informatie aan de hoofdleiding over het kampwerk. Daarnaast draagt zij zorg voor de juistheid en opschoning van het ledenbestand.

   

 • Financiën
 • De afdeling draagt zorg voor een adequate financiële administratie. Deze is gericht op het volledig innen van de kampgelden, de bewaking van de kosten en het genereren van volledige, juiste en tijdige informatie. De afdeling rapporteert jaarlijks bestuur en leden over de financiële gang van zaken in het afgelopen boekjaar. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het opstellen van een deugdelijke en onderbouwde begroting en dekking voor het komend boekjaar. Zij ziet toe op de budgetdiscipline. Zie ook hoofdstuk 5 voor de uitgangspunten van het financieel beleid.

   

 • Leiding
 • De afdeling draagt zorg voor de inschrijving van de stafleden en de werving en selectie van de hoofdleiders. Zij is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevensbestanden van de stafleden. Zo nodig ondersteunt zij de hoofdleiding bij het vinden van stafleden voor het kamp. Tevens is deze afdeling verantwoordelijk voor het zorgen van voldoende aanwas van nieuwe jonge stafleden, om zo verjonging en continuïteit van stafleden te waarborgen. De opzet- en afbraakleiders worden door het bestuurslid leiding voorgedragen bij het bestuur.

   

 • Deelnemers
 • De afdeling draagt zorg voor de inschrijving van de deelnemers. Zij is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevensbestanden van – en de informatie verstrekking naar de deelnemers. In samenwerking met de afdeling terreinen is zij verantwoordelijk voor het kampschema.

   

 • Terreinen
 • De afdeling draagt zorg voor de reserveringen van kampterreinen, locaties en daarbij benodigde contracten, vergunningen en ontheffingen. Zij is bovendien verantwoordelijk voor de organisatie rondom het vertrek- en aankomstpunt. Ook de organisatie van het vervoer en de afspraken met leveranciers behoren tot het takenpakket van deze afdeling. Zij ondersteunt de afdeling deelnemers bij het opstellen van het kampschema.

   

 • Materiaal
 • De afdeling draagt zorg voor de aanschaf van het materiaal en het onderhoud van het materiaal. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor het opzetten en afbreken van de kampeersets voor en na het kampseizoen en het onderhoud van het pand.

   

 • Communicatie
 • De afdeling initieert en organiseert activiteiten die het imago, het beleid en de identiteit van LCKV Jeugdvakanties ondersteunen of bevorderen. De afdeling is verantwoordelijk voor de positionering van LCKV Jeugdvakanties bij de interne en externe doelgroepen die de vereniging onderkent. De afdeling ziet erop toe dat alle communicatie tussen LCKV Jeugdvakanties en de buitenwereld verloopt volgens de afgesproken huisstijl. Zij ziet er op toe dat de gebruikte communicatiemiddelen passen binnen de doelstelling van de vereniging en de afdeling. Zij is in samenwerking met de afdeling Deelnemers verantwoordelijk voor de werving van deelnemers en de informatievoorziening richting ouders en pers. Zij informeert stafleden over genomen bestuursbesluiten.

 

Barcommissie
Om de vrijwilligers op maandagavond van een hapje en een drankje te voorzien is de bar commissie opgericht. Elke week wordt de bar door andere vrijwilligers bemand en deze commissie organiseert een paar keer per jaar evenementen zoals de Nieuwjaarsborrel en LCKV Dinner.

Over LCKV