Ouders

Zakelijke gegevens

Aansprakelijkheid

LCKV Jeugdvakanties is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook opgelopen tijdens deelname aan een kamp (bijvoorbeeld opgelopen lichamelijk letsel en/of verlies of beschadiging van eigendommen).

Verzekering

LCKV Jeugdvakanties heeft een aanvullende reisverzekering die een deelnemer verzekert tegen: 

 1. Ongevallen
  1. bij overlijden: € 10.000,00
  2. bij blijvende invaliditeit: € 40.000,00
 2. Geneeskundige kosten bij ziekte
  1. buiten Nederland: kostprijs
  2. binnen Nederland: € 1.000,00
 3. Verblijfkosten en reiskosten: kostprijs
 4. Wettelijke aansprakelijkheid: € 1.250.000,00

De bedragen zijn maximumbedragen.

De bedragen zijn een samenvatting van de prijsvoorwaarden. Voor de uitgebreide en/of specifieke verzekeringsinformatie kunt u een mail sturen naar financien@lckv.nl

Belangrijk! 
Indien u het bovenstaande onvoldoende acht, adviseren wij u zelf een reis- en ongevallen en/of bagageverzekering af te sluiten. De (reis)verzekering van LCKV Jeugdvakanties is  een secundaire dekking en dient dus als aanvulling op de eigen afgesloten verzekering(en).

Financiën

Een kamp wordt door middel een loting toegewezen. Binnen 4 weken na de toewijzing van een kamp wordt een e-mail gestuurd met daarin een iDEAL-betaallink. U betaalt hiermee het kampgeld.

Betalingstermijn

U dient middels een iDEAL-betaallink het kampgeld binnen 30 dagen te voldoen.

Betalingsherinnering

Indien betaling uitblijft, zullen wij u per e-mail een betalingsherinnering sturen. In deze e-mail wordt door ons ook een termijn gesteld waarbinnen alsnog het openstaande kampgeld voldaan dient te worden.

Aanmaning / annulering deelname

Voldoet u de kampgelden ook niet binnen de termijn die gemeld wordt in de betalingsherinnering, zullen wij u een aanmaning sturen.

Deze aanmaning betekent voor u het volgende:

 • U krijgt een laatste termijn waarop de kampgelden voldaan dienen te worden.
 • De gelden dienen uiterlijk de eerste werkdag, volgend op de dag waarop de termijn is verstreken, om 9.00 uur zichtbaar bijgeschreven te zijn op onze rekening.
 • Worden de gelden niet tijdig voldaan, houden wij ons het recht voor om de deelname aan het kamp per direct te annuleren respectievelijk de deelnemer van deelname uit te sluiten.

Annuleren

Wijze van annuleren 

Annuleren kan alleen via het annuleringsformulier op mijn.lckv.nl. Deze kunt u vinden door in te loggen op het inschrijfformulier.

De annulering is pas definitief als u van ons per e-mail een bevestiging heeft ontvangen. Het uitblijven van voldoening van het kampgeld, heeft niet te gelden als annulering.

Annuleringsverzekering

U kunt via LCKV Jeugdvakanties een annuleringsverzekering afsluiten. Deze verzekering ziet op de restitutie van het kampgeld in geval van een annulering, ongeacht de datum van de annulering.
De premie voor de annuleringsverzekering bedraagt per deelnemer € 3,00. De betaalde annuleringspremie wordt in geval van annuleren niet geretourneerd.

Belangrijk! 
Uitsluitend voor de volgende situatie bent u met een annuleringsverzekering verzekerd:

 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval letsel van de verzekerde of diens naaste familieleden in de eerste of tweede graad.
  • Aanvullend vereist: een doktersverklaring.
 • Een onverwachte én niet tot na de LCKV-vakantie uit te stellen herexamen. Voor de goede orde: het niet behalen van een examen, waardoor een herexamen afgelegd dient te worden, behoort niet tot “onverwacht” herexamen.
  • Aanvullend vereist: verklaring van de onderwijsinstelling.

Annulering LCKV-vakantie

Wanneer u via LCKV Jeugdvakanties geen annuleringsverzekering heeft afgesloten en door u de LCKV-vakantie wordt geannuleerd  en niet wordt voldaan aan de hiervoor genoemde situaties, bent u één van de volgende bedragen verschuldigd:

Periode Kosten 
tot 1 april 2023Kosteloos
1 april tot 6 weken voor vertrek€ 25,00
Binnen 6 weken voor vertrekGehele kampgeld

Voorbeeldsituatie.Als de deelnemer is ingeschreven voor de eerste week van het kampseizoen, dan vertrekt hij/zij op zaterdag 8 juli 2023. De annulering dient dan – middels het annuleringsformulier – voor zaterdag 27 mei 2023 binnen zijn bij de afdeling deelnemers. 
 

De kampplek staat gereserveerd op naam van de deelnemer. Het zelf aanbrengen van een deelnemer ter vervanging in geval van annulering is in verband met het voeren van reservelijsten niet mogelijk. Het zelf aanbrengen van een vervangende deelnemer zorgt tevens niet voor kwijtschelding van de annuleringskosten. 

Overige mededelingen

Geen restitutie
LCKV Jeugdvakanties behoudt zich het recht voor: 

 • Een deelnemer te weigeren;
 • Een deelnemer vroegtijdig naar huis sturen tijdens een kamp;
 • Een kamp te laten vervallen; 
 • Een kamp vroegtijdig af te breken.

In al deze gevallen zal geen recht op restitutie van (een deel van) het kampgeld ontstaan.

Ook zal geen recht op restitutie van (een deel van) het kampgeld ontstaan in geval van een dringende reden of overmacht. Onder dringende redenen of overmacht wordt verstaan: oorzaken die liggen buiten de invloed van LCKV Jeugdvakanties, zoals onder meer brand, overheidsmaatregelen, ziektes, epidemieën of pandemieën.  

Korting

Wanneer u als ouder(s) of verzorger(s) niet het volledige kampgeld kunt betalen, bestaat de mogelijkheid om korting te krijgen op de verschuldigde kampgelden. Binnen het kamp wordt vanzelfsprekend niet bekend welke deelnemers gebruik hebben gemaakt van deze korting.

Korting

Deze korting kan oplopen tot maximaal 80% van het totale kampgeld. Gezinnen of alleenstaande ouder(s) met een minimaal inkomen of uitkering komen voor deze korting in aanmerking.

Beroep op korting

Als u een beroep wilt doen op dit kortingsfonds, kunt u dit aangeven op het digitale inschrijfformulier. Wij zullen met u contact opnemen om door te spreken of u in aanmerking komt voor korting.

Voor vragen hierover kunt u (vertrouwelijk) mailen naar kortingsfonds@lckv.nl

Uw privacy wordt uiteraard gewaarborgd.